اهداف پروازی .

در رشته تراپ، ۱۵ دستگاه در زیر زمین به نحوی که محور بازوی پرتاب آنها از زیر پای تیرانداز ۵۰ سانتی متر پایین تر باشد، در ۵ گروه ۳ تایی نصب می شود که در فاصله ۱۵ متری از این دستگاه ها در محور موازی ۵ ایستگاه تیراندازی قرار دارد .
تیرانداز در یکی از این ایستگا هها ایستاده و با فرمان صوتی وی در هر بار از یکی از سه دستگاه مقابلش یک هدف به صورت اتفاقی با زاویه بین صفر تا ۴۵ درجه به راست یا چپ پرتاب شده و از او دور می شود. تیرانداز برای هر پرواز امکان استفاده از دو فشنگ “تیر” و “پس تیر” را دارا است .

در این رشته تیراندازان به ۲۵ هدف پروازی که هر یک ازآنها بدون اطلاع تیرانداز از نظر مسیر حرکت بشقاب و همچنین زاویه و ارتفاع پرتاب متفاوت ولی دارای سرعت و طول پرتاب یکسان هستند تیراندازی می کنند .
نوع سلاح و فشنگ:استفاده از همه انواع تفنگ بدون خان از جمله تفنگ های نیمه خود کار کالیبر ۱۲ و یا کمتر مجاز است. در این رشته از فشنگ ساچمه شماره ۵ / ۷ حداکثر ۵ / ۲۴ گرم استفاده می شود .