تیر اندازی تیر و کمان .

تیراندازی با کمان، ورزشی است سلحشوری در پرتاب کردن تیر باکمان .
در این ورزش، قدرت بازو، دقت نظر، و کنترل و مهار اعصاب، نقشی بسیار مهم دارد .
این ورزش از فن های جنگی است که هزاران سال پیشینه دارد و امروزه در کشورهایی مانند امریکا، بلژیک، روسیه، ژاپن و فنلاند ورزشی بسیار دلخواه است و معلولین نیز در مسابقه های مخصوص خود این ورزش را انجام می دهند و به رقابت با یکدیگر میپردازند .

ورزش تیراندازی بیشتر در هوای آزاد انجام می پذیرد و همه شرکت کنندگان در یک میدان ویژه به رقابت با یکدیگر می
پردازند .میدان ویژه مسابقه های تیراندازی زنان ۷۰ متر است که به فاصله های ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ متر تقسیم بندیمی شود و مردان در میدانی بلندتر – تا ۹۰ متر – به رقابت می پردازند که تقسیم بندی آن ۳۰ ، ۵۰ ، ۷۰ و ۹۰
متر است .